Photo of Carol Sauers
PresidentGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Roberta Plunkett
Vice PresidentGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Donna Brown
TreasurerGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Terri Mountain
SecretaryGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Lu Ann Lackey
DirectorGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Kiki Praser
DirectorGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.
Photo of Crissy Reddick
DirectorGeorgia Paso Fino Horse Association
Return to top.